องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ (ข้าวโพด  ,มันสับปะหลัง , ถั่วเหลือง)   ทำสวน (ลิ้นจี่  ,ลำไย ) ทำการเลี้ยงสัตว์ ประมง อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ

ภาคการเกษตร      ร้อยละ           61.85

ภาคค้าขาย            ร้อยละ            4.03

รับจ้างทั่วไป         ร้อยละ          32.60

อื่นๆ                       ร้อยละ           1.52

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

สนามกอล์ฟ           จำนวน                     1           แห่ง

โรงสี                     จำนวน                   21           แห่ง

ร้านขายของชำ     จำนวน                   76           แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      จำนวน          3           แห่ง

ปั๊มน้ำมัน               จำนวน                   18           แห่ง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft