องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  จำนวน                  1             แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน                   5              แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส          จำนวน                   2             แห่ง

 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน                   5              แห่ง

 

สถาบันองค์กรทางศาสนา

วัด                  จำนวน                   7              แห่ง

สำนักสงฆ์       จำนวน                   5              แห่ง

 

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        จำนวน            2        แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                               จำนวน         4        แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ       จำนวนร้อยละ    100

อาสาสมัครสาธารณสุข                             จำนวน       197    คน

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ        -        แห่ง

จุดตรวจ        1        แห่ง

              

บริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลูกรัง              82          สาย

ถนนลาดยาง          15        สาย

ถนนคอนกรีต         40          สาย

สะพาน                  26          แห่ง        
                                                               

โครงการโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน        1              แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               11           แห่ง

 

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบล

(จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 9,770 คน 2,945 ครัวเรือน)

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft