องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

ศักยภาพของชุมชน

 ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

1)     การรวมกลุ่มของชุมชนในพื้นที่

ประเภทกลุ่มเงินทุน

Ø กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                     จำนวน  16  กลุ่ม

Ø กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน                จำนวน     9  กลุ่ม

(หมู่ที่ 3, 5, 7, 8, 9,1 0, 4, 11 และ 12)

Ø กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            จำนวน  16  กลุ่ม

Ø กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                               จำนวน  15  กลุ่ม

ประเภทกลุ่มทางการเกษตร

Ø กลุ่มเกษตรทำนาป่าซาง                                จำนวน  16  กลุ่ม (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มลูกค้า ธกส.                                        จำนวน  16  กลุ่ม (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มเลี้ยงโค                                             จำนวน  11 กลุ่ม

Ø กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์                                     จำนวน  1   กลุ่ม                 

Ø กลุ่มเลี้ยงสุกร                                           จำนวน  2  กลุ่ม (หมู่ที่ 4 และ 5 )

Ø กลุ่มทำไร่นาส่วนผสม                                  จำนวน  2  กลุ่ม (หมู่ที่ 10 และ11 )

Ø กลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์                                 จำนวน  1  กลุ่ม

Ø กลุ่มเกษตรอินทรีย์                                      จำนวน  1  กลุ่ม

ประเภทอาชีพอุตสาหกรรม

Ø กลุ่มแกะสลักฯ                                          จำนวน            1  กลุ่ม (หมู่ที่ 6)

Ø กลุ่มทอผ้าไหม                                          จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 13 )

Ø กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง                                      จำนวน           2  กลุ่ม (หมู่ที่ 1 และ 3)

Ø กลุ่ม ตัดเย็บผ้า                                          จำนวน           3  กลุ่ม (หมู่ที่ 4, 2  และ 16)

Ø กลุ่มแปรรูปอาหาร                                      จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 7)

Ø กลุ่มกลุ่มผลิตกล้วยฉาบ                                 จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 9)

Ø กลุ่มผลิตเทียนหอม                                     จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 8)

Ø กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                                    จำนวน           2  กลุ่ม (หมู่ที่ 6 และ 12)

ประเภทกลุ่มบุคคล

Ø กลุ่มพัฒนาสตรี                                          จำนวน           16  กลุ่ม   (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มเยาวชน                                             จำนวน           16  กลุ่ม   (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่ม อสม.                                               จำนวน           16   กลุ่ม  (หมู่ที่ 1-16)

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft