องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สำนักปลัด อบต.นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 099-6353262


นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 084-8088831


นายวรวุฒิ วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-6348393


นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-2555925


นางสาวอุมาพร ทาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0903739925


นายสุนทร หมื่นคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 061-3103077


พรพิมล ลึกสิงหร์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)087-1837095


นางสายเปล มโนวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 080-1200092


นางสาวเบญจวรรณ วิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 093-2890183


นายสัญชัย จาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 088-5474939


นายศุภกฤต สมเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 081-5637867


นายจำเริญ ประกันทะ
พนักงานขับรถยนต์099-2726555


นายนัทธวัชน์ มิสา
พนักงานขับรถยนต์091-1828977


นางสาวพวงผกา ศรีพรม
คนงานทั่วไป 088-2337865


นายอุดร ปะละกันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนุชรินทร์ ตาคำไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft