องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สำนักปลัด อบต.นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 099-6353262


นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 084-8088831


นายวรวุฒิ วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-6348393


นางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 085-2555925


นางสาวอุมาพร ทาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0903739925


นายสุนทร หมื่นคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 061-3103077


พรพิมล ลึกสิงหร์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 087-1837095


นางสายเปล มโนวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 080-1200092


นางสาวเบญจวรรณ วิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 093-2890183


นายสัญชัย จาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 088-5474939


นายศุภกฤต สมเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 081-5637867


นายจำเริญ ประกันทะ
พนักงานขับรถยนต์099-2726555


นายนัทธวัชน์ มิสา
พนักงานขับรถยนต์091-1828977


นางสาวพวงผกา ศรีพรม
คนงานทั่วไป 088-2337865


นายอุดร ปะละกันทะ
คนงาน 088-0920963


นางนุชรินทร์ ตาคำไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2022 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft