องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองคลังน.ส.นงค์คราญ คำน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง 085-7241254


-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางมลิวรรณ แก้วรากมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ053-173662


นางสาวสุพรรณ์ วงษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน053173662


นางสาวพรพิมล แสนศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน053173662


นางสาวสุกัลยา ดาวคะนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้093-1949804


นางอนิญชนา วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ053173662


นางสาวสายสุนีย์ แก้วคือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายผดุงศักดิ์ แสนใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ085-0314259

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2022 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft