องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองคลังน.ส.นงค์คราญ คำน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง 085-7241254


นางสาวสุพิน เอกตาแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ081-0351427


นางมลิวรรณ แก้วรากมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ081-6409966


นางสาวสุพรรณ์ วงษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน093-2915799


นางสาวพรพิมล แสนศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน081-0202560


นางสาวสุกัลยา ดาวคะนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้093-1949804


นางอนิญชนา วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ081-9935546


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft