องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองคลังน.ส.นงค์คราญ คำน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง 085-7241254


นางสาวสุพิน เอกตาแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ081-0351427


นางมลิวรรณ แก้วรากมุข
นักวิชาการคลังชำนาญการ053-173662


นางสาวสุพรรณ์ วงษ์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน053173662


นางสาวพรพิมล แสนศิลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน053173662


นางสาวสุกัลยา ดาวคะนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้093-1949804


นางอนิญชนา วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ053173662


นางสาวสายสุนีย์ แก้วคือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายผดุงศักดิ์ แสนใหม่
พนักงานจ้างเหมาบริการ085-0314259

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2021 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft