องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าซาง
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุภารัตน์ ไชยะ
นักวิชาการศึกษา


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน
ครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นางอาลัยรัตน์ วงค์ทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นางปราณี เหล่าสุโพธิ์
ครู (คศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง


นางสาวบานเย็น ปันปู
ครู (คศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง


นางศิริภรณ์ พรนันทิกุล
ครู (คศ.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง


นางลิพูน วาดเอื้อยวงค์
ครู (คศ.1) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นางเรณู เมืองคำ
ครู (คศ.1) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นางสาวสุภาพรรณ ยอดปัญญา
ครู (คศ.1) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นางจันทร์เพ็ญ แก้วคือ
ครู (คศ.1) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


ว่าง
ครู (ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง


นางกิ่งดาว พงศ์สิริวิโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง


นางสาวปานชีวา ทาบุญสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายกรกฎ ไกรทอง
คนงาน (นักการภารโรง) โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง


นายอุดมชัย ตาลาน
คนงาน


นางสาวกิติยา จันตาวงค์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวจิรัชญา ศรีพรม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุพักตรา หาญกิตติวัฒนา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวธัญญานุช ศรีพรม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวรภีพรรณ ศรีพรม
จ้างเหมาบริการ


นางสาวธนิดา ทิพย์ดวง
จ้างเหมาบริการ


นางคำนึง ปากันตี
แม่บ้าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2023 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น