ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

เมื่อ 27/04/2020 เวลา 10:33:15 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย