องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ (ข้าวโพด  ,มันสับปะหลัง , ถั่วเหลือง)   ทำสวน (ลิ้นจี่  ,ลำไย ) ทำการเลี้ยงสัตว์ ประมง อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริหาร ภาคการเกษตร และอาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจการค้าและผู้ประกอบการ

ภาคการเกษตร      ร้อยละ           61.85

ภาคค้าขาย            ร้อยละ            4.03

รับจ้างทั่วไป         ร้อยละ          32.60

อื่นๆ                       ร้อยละ           1.52

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

สนามกอล์ฟ           จำนวน                     1           แห่ง

โรงสี                     จำนวน                   21           แห่ง

ร้านขายของชำ     จำนวน                   76           แห่ง

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง      จำนวน          3           แห่ง

ปั๊มน้ำมัน               จำนวน                   18           แห่ง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น