องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

ศักยภาพของชุมชน

 ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

1)     การรวมกลุ่มของชุมชนในพื้นที่

ประเภทกลุ่มเงินทุน

Ø กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                     จำนวน  16  กลุ่ม

Ø กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน                จำนวน     9  กลุ่ม

(หมู่ที่ 3, 5, 7, 8, 9,1 0, 4, 11 และ 12)

Ø กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            จำนวน  16  กลุ่ม

Ø กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                               จำนวน  15  กลุ่ม

ประเภทกลุ่มทางการเกษตร

Ø กลุ่มเกษตรทำนาป่าซาง                                จำนวน  16  กลุ่ม (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มลูกค้า ธกส.                                        จำนวน  16  กลุ่ม (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มเลี้ยงโค                                             จำนวน  11 กลุ่ม

Ø กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์                                     จำนวน  1   กลุ่ม                 

Ø กลุ่มเลี้ยงสุกร                                           จำนวน  2  กลุ่ม (หมู่ที่ 4 และ 5 )

Ø กลุ่มทำไร่นาส่วนผสม                                  จำนวน  2  กลุ่ม (หมู่ที่ 10 และ11 )

Ø กลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์                                 จำนวน  1  กลุ่ม

Ø กลุ่มเกษตรอินทรีย์                                      จำนวน  1  กลุ่ม

ประเภทอาชีพอุตสาหกรรม

Ø กลุ่มแกะสลักฯ                                          จำนวน            1  กลุ่ม (หมู่ที่ 6)

Ø กลุ่มทอผ้าไหม                                          จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 13 )

Ø กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง                                      จำนวน           2  กลุ่ม (หมู่ที่ 1 และ 3)

Ø กลุ่ม ตัดเย็บผ้า                                          จำนวน           3  กลุ่ม (หมู่ที่ 4, 2  และ 16)

Ø กลุ่มแปรรูปอาหาร                                      จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 7)

Ø กลุ่มกลุ่มผลิตกล้วยฉาบ                                 จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 9)

Ø กลุ่มผลิตเทียนหอม                                     จำนวน           1  กลุ่ม (หมู่ที่ 8)

Ø กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                                    จำนวน           2  กลุ่ม (หมู่ที่ 6 และ 12)

ประเภทกลุ่มบุคคล

Ø กลุ่มพัฒนาสตรี                                          จำนวน           16  กลุ่ม   (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่มเยาวชน                                             จำนวน           16  กลุ่ม   (หมู่ที่ 1-16)

Ø กลุ่ม อสม.                                               จำนวน           16   กลุ่ม  (หมู่ที่ 1-16)

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น