องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สมาชิกสภานายดวงจันทร์ ดวงใจ
ประธานสภาฯ 084-6097745


นายธนพงษ์ กาใจยา
รองประธานสภาฯ


ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย
เลขานุการสภาฯ


นายภูษิต ศรีพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นายกะเส็ม สุขเกษม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2


นายบรรทม ก๋าพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นางศรีสุดา นันต๊ะเสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 0850116113


นายบุญทวี วงค์พระเลื่อน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายสุพัตร ดวงสุวรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นางสาวสายสมร พรมเทพ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายพรชัย ธิยะคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 โทร 093-1521508


นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11


นายฝน ศรีพรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12


นางสาวสุชัญญา ปัญโญกาศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13


นายตา วงศ์ใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14


นายสันต์ชัย พงศ์สิริวิโรจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15


นายสมหวัง ใจน่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น