องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา

                   "  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้แก่ประชาชนให้พร้อมรองรับเออีซี เป็นเวทีเรียนรู้ดูแลผู้สูงวัย เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสืบสานภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน"

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

                   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม

                   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  

                   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

4.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายสู่แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ  บริหารส่วนตำบลป่าซาง

          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

                   1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

                   1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   2.1 การป้องกันและระงับโรคในชุมชน

                   2.2 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   3.1 การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

                   3.2 การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   3.4 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม

                   4.1 การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ

                   4.2 การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี

          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

                   5.1 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6.1 การป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

                   6.2 พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ  

          7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                   7.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                   7.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการ

                   7.3 การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย

                   7.4 การสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ

4.4  โยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade

เป้าประสงค์จังหวัดเชียงราย (Goals)

          1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม แปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ

          3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

          5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (Strategic Issues)

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม ค่านิยมสังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คน                           คุณภาพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน                         ร่วมของทุกภาคส่วน

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ แบบบูรณาการ

4.5  โยบายการพัฒนาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ชุมชนปลอดยาเสพติด

ชุมชนมีความเข้มแข็ง

การดำรงชีวิตในรูปเศรษฐกิจแบบเพียงพอตามแนวพระราชดำริ

                            -  พออยู่  พอกิน

                            -  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

                            -  การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีแผนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                            -  การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโบราณสถาน

                            -  การจัดตั้งชมรมแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

     -  ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึง

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

          นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557  ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ ๒ ระยะ คือ

 นโยบายเร่งด่วน

การที่จะพัฒนาตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองและการสอดรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงในเรื่องที่จำเป็นอันดับต้น เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ควรจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก โดยมีนโยบายในการดำเนินการ ดังนี้

1)    จัดให้มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ หรือใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่ใช้น้ำในการอุปโภค/บริโภค

2)  สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนาในการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

3)  สนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4)      สนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลป่าซาง

5)   สนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน และเสริมสร้างเครือข่ายด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น

นโยบายตามพันธกิจหน้าที่ ตลอดระยะ 4 ปี

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

1)        ปรับปรุงแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สำคัญและจำเป็นในการประกอบอาชีพและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและยั่งยืน

2)      มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม และถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

3)      จัดระบบไฟฟ้า น้ำประปาทั้งการอุปโภคและบริโภคให้เข้าถึงทุกพื้นที่

นโยบายการพัฒนาด้านการบรรเทาสาธารณภัย

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย ภัยจากคมนาคมและขนส่ง หรือภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอีกทั้ง การเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะเป็นการสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของตำบลในการแสดงศักยภาพ ความพร้อมของตำบลด้านการจัดการสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแนวทางดังนี้

1)   จัดให้มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2)   จัดสวัสดิการสงเคราะห์การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ

นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่งเสริมและสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล เช่น กลุ่มสวนยางพารา กลุ่มสวนปาล์ม  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเด็กและเยาวชน ฯลฯ

2) สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3) ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

 

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้

1)      ส่งเสริมให้มีการจัดการปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี

2)      ส่งเสริมให้มีการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ

3)      ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่ม อสม. ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

4)      ส่งเสริมกิจกรรมและรณรงค์ให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน

นโยบายการพัฒนาด้านคน สังคม และการศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่าย สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โยมีแนวทางดังนี้

1)   สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในตำบลป่าซางทุกโรงเรียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘

2)   ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน

3)   ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

4)   ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลป่าซาง เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ

5)   ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

6)   สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น