องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

จำนวนประชากร

           จำนวนหมู่บ้านและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน  3,813 ครัวเรือน และ   มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่  คิดเป็น    114 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรตำบลป่าซาง

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยขี้เหล็ก

329

291

616

215

2

บ้านห้วยขี้เหล็กใต้

283

333

616

213

3

บ้านป่าซาง

263

283

546

217

4

บ้านป่าซางเหนือ

272

285

557

255

5

บ้านห้วยหมากเอียก

505

508

1013

435

6

บ้านป่าสา

405

415

820

363

7

บ้านห้วยห้าง

242

265

507

222

8

บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ

447

449

896

369

9

บ้านนาเจริญ

264

257

521

221

10

บ้านประชาร่วมใจ

237

246

483

169

11

บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง

225

237

462

177

12

บ้านเวียงซางคำ

245

223

468

168

13 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น