องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

2.1 สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง โดยอยู่ห่างจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปทางทิศเหนือประมาณ 10  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ                   เขตอำเภอดอยหลวง

          ทิศใต้                       ติดต่อกับ                   เขตตำบลทุ่งก่อ

          ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ                   เขตอำเภอพญาเม็งราย

          ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ                   เขตตำบลทุ่งก่อ , ดงมหาวัน

          เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 87.06 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  54,412.50 ไร่ ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีเนื้อที่ 6 ไร่ 72 ตารางวา

          ภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 420 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมีป่าไม้ที่อุดมสมบรูณ์ ตำบลป่าซางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เนื่องจากมีพื้นที่ป่าชุมชน   มีแม่น้ำแม่เผื่อเป็นแม่น้ำสายหลักและมีลำห้วยในบางพื้นที่ 

       

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น