องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  จำนวน                  1             แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน                   5              แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา ขยายโอกาส          จำนวน                   2             แห่ง

 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                  จำนวน                   5              แห่ง

 

สถาบันองค์กรทางศาสนา

วัด                  จำนวน                   7              แห่ง

สำนักสงฆ์       จำนวน                   5              แห่ง

 

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        จำนวน            2        แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน                               จำนวน         4        แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ       จำนวนร้อยละ    100

อาสาสมัครสาธารณสุข                             จำนวน       197    คน

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ        -        แห่ง

จุดตรวจ        1        แห่ง

              

บริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลูกรัง              82          สาย

ถนนลาดยาง          15        สาย

ถนนคอนกรีต         40          สาย

สะพาน                  26          แห่ง        
                                                               

โครงการโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน        1              แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               11           แห่ง

 

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 16 หมู่บ้านในเขตตำบล

(จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 9,770 คน 2,945 ครัวเรือน)

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น