องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

วันที่  6  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565

******************

เรียน   ประธานสภา  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง  ทุกท่าน

                 กระผม นายสมควร  นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง        ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และพี่น้องประชาชน        ชาวตำบลป่าซาง ที่เคารพทุกท่าน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

                ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก      สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น กระผม นายสมควร  นัยติ๊บ ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ในฐานะผู้บริหารซึ่งจะต้องเป็นผู้นำในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความผาสุกของประชาชนชาวตำบลป่าซาง ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาฯ อันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการว่าจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดมั่นในระเบียบกฎหมาย      เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเที่ยงตรง ความโปร่งใส และจะแก้ไขปัญหา          เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถั่วถึง รวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วน และสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี            และประสานความร่วมมือทุกด้าน ทั้งนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้

        1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ

                1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ให้มีสภาพสมบูรณ์ ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพ

                1.2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ในชุมชนอย่างถั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตรให้ถั่วถึงและเพียงพอ

                1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ

         2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชน

                2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล

               2.3 พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางให้มีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย

        3. นโยบายด้าน สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                3.1 อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี     และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์

                3.2 ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ

                3.3 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

                3.4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิต       และทรัพย์สิน

                3.5 ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ      ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้

                3.6 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลตำบลป่าซางให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

        4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

                4.2 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน     ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

        5. นโยบายด้านการสาธารณสุข

                5.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริหารสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน จัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถ         เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

                 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน

                5.3 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน    โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

        6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

                6.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประสานนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

                6.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการในการพัฒนาตำบล

                6.5 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

                ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง         ที่เคารพ ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมานั้น คือ นโยบายการบริหารงานที่กระผมจะต้องนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ตำบลป่าซางจะต้องได้รับการพัฒนา         ที่ต่อเนื่อง กระผมขอให้สัญญาต่อสภาอันทรงเกียรติ แห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่     ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลป่าซาง       ได้รับประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน ขอบคุณครับ

******************************

 

 

 

 

 

 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น