องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

สำนักปลัด อบต.นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายวรวุฒิ วงค์ไชย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอุมาพร ทาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนคร อินลิธิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวดวงตา นิวงษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสุนทร หมื่นคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพรพิมล ลึกสิงห์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ


นายจำเริญ ประกันทะ
พนักงานขับรถยนต์


นายศุภกฤต สมเพ็ชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสายเปล มโนวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสัญชัย จาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายกรกฏ ไกรทอง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวพวงผกา ศรีพรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเบญจวรรณ วิยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


นายอุดร ปะละกันทะ
คนงาน


นายปภาวิน สุทธะชัย
คนงาน


นางนุชรินทร์ ตาคำไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น