องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ม.3

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาชิก อบต. ได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เพื่อการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด โดยมีการนำเสนอโครงการต่างๆของประชาชคมในระดับหมู่บ้าน เพื่อบรรจุเป็นฐานข้อมูลไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2566 ) และในการนี้ได้มีการพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 52 คน โดยแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับอันจะนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น