องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุธรรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุธรรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง วิทยากรโดยนายนั้ง แสงเพชรไพบูลย์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานปืองกันการทุจริตชํานาญการพิเศษ และนายภัทรพล หงษ์จันทกานต์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ จากสํานักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น