องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการ อบต.สัญจร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อบต.ป่าซางได้จัดโครงการ อบต.สัญจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ทำการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ วัดห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ งานบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ การยื่นคำร้องขอจดทะเบียน การขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการ การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ การยื่นคำร้องขออนุญาตเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งำด้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและจังหวัดเชียงราย รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น