องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 1) หน่วย: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 2) วัน เวลา : วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 3) สถานที่ : ลำคลองห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 4) การปฏิบัติ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง 5) รายละเอียดการปฏิบัติ:นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ ลำคลองห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน 6) ผลการปฏิบัติ :เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 7) ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น