องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยทำกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน อาคารสถานที่ และบริเวณรอบๆ สถานศึกษา ให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่ามอง และเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 2. การตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน รวมถึงการเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 3. การพ่นหมอกควันและตรวจบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 4. การตรวจสุขภาพของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน และผู้ประกอบการอาหารกลางวัน เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดกับนักเรียน 5. รับการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางเหนือ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่นๆ ทั้งนี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง มีการพัฒนาคุณภาพด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการรวมถึงด้านอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการพัฒนานักเรียนในตำบลป่าซางมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่นๆ อย่างเคร่งครัด 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น