องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และ เทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และบุคลากรท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น