องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7

เมื่ิอวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา10.00 น นายกสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้มอบหมายให้นางนิรมล พรสืบ ปลัด อบต. นักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาท ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ผลการดำเนินการ สามารถตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท คู่กรณียึดถือข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบที่ดินสาธารณะ ของทางสำนักงานที่ดินอำเภภอเวียงชัย ในปีนี้ให้ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามเดิมไปก่อน ในปีต่อไปให้เว้นการเพาะปลูกข้าวในเขตลำเหมืองไว้ 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น