องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 
 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (o32 และ o40)

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้มอบนโยบายการบริหารงาน และแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง มอบนโยบาย “No gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้พนักงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงแจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ที่ 224/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง และแนวทางปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น