องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ศักยภาพของชุมชน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
อาเซียนศึกษา
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จำนวนประชากร
โครงสร้าง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ/หัวหน้าส่วนราชการ สำนัก กอง
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานนิติการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าซาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าซาง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
งานการเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิเคราเห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 


 

ITA คุณธรรมและความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้าง
- โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
- สำนักงานปลัด อบต.
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- ข้อมูลผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
- ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2563

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- KM
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
- ผลงาน กิจกรรม

ข้อ 08 Q & A

- การร้องเรียน ร้องทุกข์
- แจ้งเรื่องทุจริต
- เวบบอร์ด

ข้อ 09 Social Networks

- facebook
- line
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- ประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือ มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือบริการประชาชน และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อ 17 E – Service

- แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์พนักงานครู
- พนักงานส่วนตำบล
- หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ร้องเรียนทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงาน

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นเทศบาลตำบลป่าซาง

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไฟล์เอกสาร PDF

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- โครงการธนาคารความดี (เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564)

ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- O41 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
        

          
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
องค์การบริหารตำบลป่าซาง
เลขที่ 138 หมู่ 11 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350
โทร: 053-173-661 โทรสาร: 053-173-661 ต่อ 11
อีเมล saraban@pasanglocal.go.th
Copyright © 2024 www.pasanglocal.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น